Reglement Carnavalsoptocht Nijmegen

1.  Organisatie carnavalsoptocht Nijmegen

Deze berust bij de optochtcommissie van de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen (SOCN)

2.  Inschrijving
De inschrijving voor deelname dient te geschieden via het secretariaat van de Optochtcommissie.

3.  Optochtinformatie
Allen die zich hebben aangemeld krijgen tijdig, via een brief, de volgende gegevens:
start- en opstellingstijd, startplaats, aanloop- en optochtroute, datum en plaats van de prijsuitreiking en het optochtnummer.
Ook via de website kunt u de laatste informatie downloaden (www.knotsenburg.nl).

4.  Indeling deelnemers en muziek

a.    Deelnemers
b.    Muziekverenigingen, drumbands e.d.
c.    Dweilorkesten in de optocht

5.  Categorie-indeling deelnemers
Bestaat uit wagens die op eigen kracht rijden of worden voortgetrokken en een bepaald onderwerp op een carnavaleske wijze uitbeelden (Minimale lengte 2 meter).
Bestaat minstens uit zes personen die een bepaald gegeven op Carnavaleske wijze uitbeelden.
Bestaat uit een groep van minder dan zes personen die een bepaald gegeven op carnavaleske wijze uitbeelden.

6. Startnummer
Iedere deelnemer krijgt op het startbureau zijn startnummer geplastificeerd uitgereikt. Iemand dient met dit optochtnummer voor de desbetreffende creatie uit te lopen of het nummer goed zichtbaar op de optochtwagen te bevestigen.

7.  Beoordeling jury
De beoordeling van de deelnemers wordt uitgevoerd door de jury, aangesteld door de SOCN, die onafhankelijk van de optochtcommissie functioneert
1.    Originaliteit
2.    Carnavaleske uitvoering
3.    Technische uitvoering
Verder wordt punt 16, genoemd in dit reglement, opgenomen in het eindrapport van de jury. Op de uitslag van de jury is geen beroep mogelijk.

8.  Sponsoring
Dit is alleen toegestaan op carnavaleske wijze uitgevoerde wagens en/of groepen. Deze sponsoring mag alleen zichtbaar en op carnavaleske wijze aangebracht worden op de achterzijde van de wagen c.q. de groep met de maximale afmetingen van 60 cm hoog en 200 cm breed. Indien op andere wijze aangebracht, wordt dit beschouwd als reclame en komt men niet in aanmerking voor eventuele (geld)prijs.

9.  Bedragen geldprijzen en vergoedingen muziek
De geldprijzen en vergoedingen muziek worden per jaar vastgesteld door het bestuur van SOCN met advies van de Optochtcommissie.

10.  Prijzen voor deelnemers die geen reclame maken
a.    Wagens, groepen, individuelen en leukst verkleden jongens en meisjes: Trofee voor de 1e, 2e en 3e prijs

11.  Prijsuitreiking

b.    De geldprijzen worden niet uitbetaald tijdens de prijsuitreiking. De wijze van uitbetaling wordt via een brief bekend gemaakt.

12.  Optochtbegeleiding
De aanwijzingen van de Optochtcommissie en haar assistenten dienen zowel bij de opstelling als tijdens het in beweging zijn van de optocht nauwkeurig te worden opgevolgd.

13.  Afgelasting optocht
Op de dag van de optocht zal door de leden van de Optochtcommissie tussen 10.00 en 11.00 uur, naar de deelnemers worden gebeld als door omstandigheden de optocht geen doorgang kan vinden.

14.  Begeleiding wagen/groep
Iedere wagen of groep moet aan beide zijden worden begeleid door minstens 2 personen, die herkenbaar zijn aan een witte band van 12 cm breedte. Deze dient te worden gedragen om de linkerboven arm. Hun taak is dat de groep een eenheid blijft vormen, dat de onderlinge afstand (min. 10 en max. 20 meter) tussen de deelnemers blijft gehandhaafd en dat andere deelnemers niet onnodig worden gehinderd of opgehouden.

15.  Veiligheidseisen
a.    Van alle voertuigen dienen niet zwenkbare wielen deugdelijk te zijn afgeschermd
b.    De chauffeur van het trekkende voertuig dient ruim voldoende zicht te hebben op de weg, conform het verkeersreglement voor motorische voertuigen.
c.    De uitlaat van motorvoertuigen dient zodanig te zijn gewijzigd dat uitlaatgassen niet in het publiek worden geblazen.
d.    De creaties die in de optocht meelopen mogen niet hoger zijn dan 5.30 meter en niet breder dan 2.90 meter. De maximale lengte bedraagt 16 meter.
e.    Het strooien van artikelen e.d. vanaf wagens mits voldoende toezicht/begeleiding (4 personen) aanwezig, is toegestaan. Gezien het grote gevaar voor kinderen blijft men verantwoordelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende ongevallen. Neem de nodige voorzichtigheid in acht t.a.v. het publiek.
f.    Het meevoeren van open vuur en rookbommen is verboden.
g.    Voor eventuele confetti-kannonen mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van een drijfgas dat onbrandbaar is (lucht-stikstof-koolzuurgas). Het gebruik van brandbare gassen in flessen (butaan-propaan e.d.) of van zuurstofflessen is verboden.
h.    Wagens die een aggregaat meevoeren dienen voorzien te zijn van een (jaarlijks) goedgekeurde brandblusser van minimaal 6 kg en dienen er voor te zorgen dat deze brandblusser direct in te zetten is.
i.    Deelnemers dienen alle wagens te voorzien van een E.H.B.O. doos.
K. Deelname geschiedt geheel op eigen risico. De optochtcommissie noch de S.O.C.N. kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel, ongeacht de aard en/of oorzaak.

16.  Puntenaftrek, diskwalificatie, startverbod en verwijdering uit de optocht

Diegene voor wie een van de onderstaande punten van toepassing is, komt niet in aanmerking voor een (geld)prijs.
a. Alcoholgebruik beneden de 18 jaar is, wettelijk, niet toegestaan tijdens de Knotsenburgse carnavalsoptocht op de wagens of in loopgroepen! Sinds 1 januari 2014 zijn alle jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op voor publiek toegankelijke plaatsen.

b. Drankgebruik: Het gebruik van alcohol tijdens de Knotsenburgse optocht is niet toegestaan.

De jury zal bij constatering van drankgebruik door de deelnemers tijdens de optocht haar puntenwaardering zodanig aanpassen dat dit voor de uitslag in hoge mate een negatieve invloed zal hebben.

c. Voorafgaande aan de optocht zal er door de politie een alcoholcontrole plaatsvinden bij de bestuurders van de deelnemende wagens. Bij constatering van drankgebruik kan diskwalificatie plaatsvinden.
d.    Die zich naar de mening van de optochtcommissie/assistenten en/of juryleden misdragen.
e.    Het onnodig ophouden van de optocht
f.    Die zich zonder toestemming van de Optochtcommissie in dezelfde of nagenoeg dezelfde kleding presenteren als Prins Carnaval van Nijmegen en zijn kabinet.
g.    Die kwetsende, aanstootgevende of onsmakelijke voorstellingen uitbeelden.
h.    Het niet voldoen aan het gestelde in dit reglement en de uitgegeven informatie/ instructie van de Optochtcommissie.


17.  W.A. Verzekering
Alle deelnemers moeten zelf zorgdragen voor een W.A. Verzekering.

18.  Showpresentatie
Een showpresentatie tijdens de optocht is alleen toegestaan indien men vooraf toestemming heeft van de Optochtcommissie

19.  Muziek
Geluidsapparatuur dient zodanig afgesteld te zijn dat dit niet kan leiden tot overlast van derden. De muziek die gebracht wordt dient een feestelijk/carnavalesk karakter te hebben gedurende de gehele optocht. Omdat veel dweilorkesten live spelen en dat deze muziek zeer wordt gewaardeerd, is het verplicht het volume daaraan aan te passen. Bij de indeling van de optocht zal de Optocht Commissie van de SOCN hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Houd als deelnemer aan de optocht ook rekening met andere deelnemers!

20.  Onvoorziene zaken

Indien er zaken/voorvallen zijn die niet zijn genoemd of geregeld in dit reglement beslist/bepaalt de Optochtcommissie

Opgesteld door de optochtcommissie, 4 februari 2014.
Goedgekeurd te Nijmegen door het bestuur SOCN, 5 februari 2014.