Canavalskrant 2018

CARNAVALSKRANT 2017 - 2018 | 5 Demallemolen De wereld draait door. Knotsenburg kan niet ach- ter blijven en `draoit deur` aldus het motto van de SOCNvoor dit carnavalsseizoen. Het bijbehorende logo toont `Knotsie` een jeugdige versie van de oeroudeNimweegse Knotsdrager in een draaimo- len. Motto en logo geven op een ludiekemanier de belevenis van carnaval weer. Carnaval is eigenlijk niet anders dan een repeterend feestje dat al sinds de grijze oudheid elk jaar bij het kriekenvan de len- te terugkeert. Eigenlijk past bij carnaval het woord mallemolen beter dan draaimolen. De zotheid staat immers centraal. De zot stapt op de elfde van de elfde in het carnavalscarrousel, ontmoet daar zijn medereizigers en de reis naar niks kan begin- nen. Naar niks? Nou niet helemaal. De mallemolen zelf al is opgetuigd met kleurrijke ornamenten: steigerende en briesende paarden, brandweer- auto’s, miniatuurvliegtuigen en fietsen zonder rem. Deversiering is uitbundig en als stralendmid- delpunt van de kermis is de mallemolen feestelijk verlicht met honderden fonkelende lichtjes. Op de achtergrond geefthet trommeltje van het draaior- gel met strakke roffels tempo en richting aan; in een rondje, want het is uiteraard niet de bedoeling dat je vooruit komt. De reizigers hebben de groot- ste pret bij al dit gedraai. Aan het begin van de rit houden ze zich nog stevig vast aan de manen van hun paard of het stuur van hun autootje, maar al snel is hun evenwichtsorgaan gewend aan de con- stante draaibeweging, komen ze los en hoppen ze van het ene ornament naar het andere. Ondertus- sen draaien zemaar door en door. Demiddelpunt- vliedende kracht schept de illusie steeds sneller te gaan, de euforie neemt toe, het contact met de buitenwereld raakt verloren en het carrousel wordt een nieuw tollend eigen universum waarin alles op zijn kop staat. Leeftijd, rangen en standen vallen weg en zijn volstrekt onbelangrijk. Iedereen op de molen is ondergeschikt aan de wetmatig- heidvan hetmoment, het als eerste grijpenvan de rondvliegende kwast voor een extra gratis rit. Aan de rand van de mallemolen staan de toeschou- wers. Zij genieten van de speelse dwaasheid die zichvoor hun ogenvoltrekt en lachen omde capri- olen die er op de mallemolen worden uitgehaald. Het is zo aanstekelijk dat menigeen best een ritje mee zouwillenmaken. Een enkeling springt er hal- verwege snel nog op. Anderen nemen zichvoor de volgende keer een kaartje te kopen.Weer anderen worden duizelig van al dat gedraai, halen meewa- rig hun schouders op en denken: wat een gedoe voor een reis die nergens naar toe gaat. Dan, plots, gaat de bel voor de laatste ronde en komt de mal- lemolen knarsend tot rust. De reizigers stappen met een tollend gevoel uit, halen een paar keer diep adem en verheugen zich op een volgende keer en een nieuwe beleving. Beleving Ruil de mallemolen in voor de vele carnavalsactivi- teitenvanafdeelfdevandeelfdetotaanAswoens- dag en de cirkel is rond. De carnavalsverenigingen en de SOCN zorgen voor een bont pallet aan fees- telijkheden waarin eenieder zijn draai moet kun- nen vinden. Of je nu van een rijnlandse zittings- avond houdt, wilt hossen en springen op techno herrie, achter een dweilorkestmeewilt gaan in een kroegentocht, je koters een leuke kindermiddag gunt, een bourgondische boerebrullof wilt vieren of met je vrienden een paar uur wilt nuilen in een bruin café, het kan allemaal. Leuk aan de carna- valsmallemolen is ook dat je er te allen tijde op kunt stappen en de rit niet eens uit hoeft te zitten. Als je ergens doordraait of je draai niet kunt vinden dan zoekt je gewoon een anderemallemolenop. In het Knotsenburgse carnaval draaien er meerdere tegelijkertijdenallemaal hebben ze eeneigen snel- heid en zorgen ze voor een andere beleving. Het is de beleving van carnaval waar het om gaat. Het feestje leidt op het eerste gezicht inderdaad ner- gens toe: rondtollen in de uitgesleten groeven van een afgesleten grammofoonplaat met het risico dat die halverwege blijft hangen en je ondertus- sen zoveel geld uitgeeft dat je nog geen cd meer kunt kopen. Maar ach, de op het oog afgesleten en doorgedraaide grammofoonplaten zijn tegen- woordig weer zeer geliefd en kunnen heel waar- devol zijn. Bij de beleving carnaval horen immers naast gerstenat en leut ook immateriële zaken als vriendschap, gemeenschapszin, sociale cohesie en creativiteit. Dat soort dingen zorgen er met name voor dat de molen blijft draaien en niet alleen tij- dens het carnavalsseizoen. Spullenbaas Het is de Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen die de KnotsenburgseMallemolen draaiend houdt en optreedt als spullenbaas. Naast zes bestuurs- leden zorgen momenteel zo`n 70 vrijwilligers ver- deeld over 16 commissies voor de organisatie van alle openbare carnavalsevenementen. De SOCN telt momenteel 14 aangesloten carnavalsvereni- gingenwaarin ookweer honderdenmensen actief zijn. Het bestuur heeft dan de taak het terrein te egaliseren, alles aan elkaar te koppelen, oneffen- heden glad te strijken, logistiek alles en iedereen op de juiste plaats te krijgen en te zorgen voor een pakkende PR. De carnavalist moet immers wel nog naar het centrum komen. Ook buiten Knot- senburg draait er menig mallemolen. Veiligheid is de laatste jaren ook steeds belangrijker geworden. Je wilt immers met carnaval niet van een koude kermis thuiskomen. Daarvoor alleen al liggen hele dikke draaiboeken klaar. Dat alles bij elkaar geno- men - ik spreek uit eigen ervaring - is gewis geen kleinigheid. En Knotsenburg zou Nijmegen niet zijn als dit niet gepaard zou gaan met het nodige genuil. Wanneer doe je het goed? Goed is zelden goed genoeg. Toch krijgen al die vrijwilligers het telkens weer voor elkaar om carnaval, in omvang en bezoekersaantallen gerekend, na de zomer- feesten tot hettweede feestvan de stad temaken. Endatvoornamelijkvooreigen inwoners. Chapeau voor de spullenbaas, chapeau voor de SOCN. Smeerolie Maar de spullenbaas heeft zorgen. Om het zaakje draaiend te houden heeft hij dringend smeerolie nodig. Nee, niet om de keel te smeren, maar de mallemolen moet onderhoudenworden. Hij draait nog wel maar het gepiep hoor je duidelijk door de vrolijke tonen van het draaiorgel heen. Stiekem denkt hij ook aanvernieuwing. Hij moetmet de tijd mee. De oudetrouwemallemolen is nietmeervoor iedereen even aantrekkelijk. Vooral de jeugdwil op een andere manier rondjes draaien. Zo zit de spul- lenbaas met de vraag waar hij de centen vandaan moet halen. Sponsors van de SOCN zijn er geluk- kig nog altijd, maar zo vlak na de crisis heeft me- nig ondernemer de handen vol aan het opnieuw optuigen van de eigen toko. De rij wachtenden voor sponsoring is beslist overzichtelijkte noemen. Vandaardeoproep aandeKnotsenburgers omhet openbare carnaval met een giftvan 50 Euro te on- dersteunen. Maar geld is niet alles. Ondersteuning kan ook uit een andere hoek komen. Donkereplek Ik wil er niet om heen draaien. Heel veel carnava- listen zijn van mening dat ons aller stadhuis de laatste jaren een donkere plek op het feestter- rein is geworden. Ze missen het gastvrije onthaal tijdens de sleuteloverdracht in de Schepenhal en het fustje bier - nou ja hooguit twee - dat daar uit de gemeentekas aan de carnavalisten werd aangeboden. Ze missen de wethouders van links en rechts die zich verdringen om in de polonaise voorop te kunnen gaan. Knotsenburg mist het stadhuis als ontvangstlocatie voor de honderden prinsen carnaval uit binnen- en buitenland tijdens het volstrekt unieke Internationale Prinsentref- fen. Het Waaggebouw is als alternatieve locatie mooi, maar te klein en het was wel de Schepenhal waar de Vrede van Nijmegen werd getekend, hét startsein van de Europese integratie. Als je onze geschiedenis en carnaval als feest van verbroe- dering serieus neemt, gooi je juist dan de deuren wijdopen. De insidersmissenookdevele hand- en spandiensten die er achter de schermenvanuit het stadhuis aan het Knotsenburgse carnaval gege- venwerden.Voorelke kluswerd echt niet altijd een rekening uitgeschreven. Dat was ook smeerolie. Jammer dat tegenwoordig op `de huiskamer van Nijmegen` tijdens carnaval het bordje `verboden toegang` hangt. Aan de hoofdbewoner van het stadhuis onze burgervader Hubert Bruls ligt het echt niet. Bij hem zit carnaval in de genen. Hij wil wel, hij gaat er voor en hij geniet er zichtbaar van. Vanuit het gemeentebestuur staat hij tijdens car- naval op eenzame hoogte en er is in Knotsenburg geen carnavalist te vinden die hem geen tweede ambtstermijn gunt. Wellicht kan de SOCN een petitie voor herbenoeming organiseren. Helaas heeftonze burgemeester niks te zeggen. Het is de gemeenteraad die de beslissingen neemt en klaar- blijkelijk hebben de meeste gemeenteraadsleden het woord carnaval uit hun vocabulaire geschrapt. Of zou het misschien komen omdat de meeste mallemolens rechtsom en niet linksom draaien? Gelukkig zijn er een maand na carnaval weer ver- kiezingen en met de stemmen van alle Knotsen- burgse carnavalisten zou je een aardige fractie kunnen vullen! Met of zonder stadhuis: Zoals elk jaar `draoit Knotsenburg weer deur`. De mallemo- len is weer opgetuigd. Het trommeltje heeft met een strakke roffel het startsein gegeven. Stap snel op en draoi mee. Het gaat om het ritje. Waar je uit komt is zo niet belangrijk. Karel Hermsen KNOTSENBURG DRAOIT DEUR!

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY3Ng==